Overlast

Probeer het eerst rustig zelf op te lossen

Patrimonium ontvangt regelmatig overlastklachten. Hierbij is sprake van bijvoorbeeld geluidsoverlast, burenruzies, luidruchtig bezoek, blaffende honden of het dealen van drugs. We proberen deze klachten zo goed mogelijk te behandelen. Maar wat kunt u als huurder zelf doen bij overlast? En wat wordt er met uw klacht gedaan?

1. Zelf een oplossing zoeken

Voordat u een klacht indient, kunt u eerst zelf proberen een oplossing te zoeken. Hoe? Door de veroorzaker te vertellen dat u overlast ondervindt. Een overlastveroorzaker kan zich gegriefd voelen wanneer de zaak niet eerst met hem of haar is besproken.Sommige bewoners beseffen niet eens dat zij overlast veroorzaken. Soms is het beter om niet direct naar iemand toe te gaan als de overlast gaande is, maar de volgende dag contact te zoeken. In alle rust kunt u dan vertellen waar u hinder van ondervindt. Vaak is het dan mogelijk om goede afspraken te maken.

2. Klachten schriftelijk of via e-mail indienen bij Patrimonium

Worden de gemaakte afspraken niet nagekomen? De overlast duurt voort? Vertel de veroorzaker(s) dan dat u Patrimonium gaat inschakelen. Vervolgens dient u uw klacht schriftelijk of via e-mail in. U kunt hiervoor het overlastformulier gebruiken. De gegevens liggen dan vast. Kom het tot een juridische procedure, dan kunnen deze gegevens als bewijsstuk naar de rechter. Ondervinden ook andere buren dezelfde overlast? Dan is het raadzaam dat ook zij zelf afzonderlijk de overlast aan Patrimonium doorgeven.

Formulier overlastmelding

U kunt het ingevulde formulier sturen naar: sociaaldomein@patrimonium-groningen.nl. Nadat u de melding heeft gedaan, ontvangt u van ons een bevestigingsmail. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om. Anonieme klachten behandelen wij in principe niet.

3. Behandeling van de klachten door Patrimonium

Buren kunnen verschillend denken over hoe iets hoort te zijn. Het kan dus gaan om een verschil in levensstijl, waardoor de één hinder meent te ondervinden van de ander. Dan is er geen sprake van werkelijke overlast en kunnen wij weinig doen. Als er af en toe wat overlast is, dan zijn er slechts beperkte mogelijkheden om hier ook wat aan te doen. In ieder geval nemen we een klacht in behandeling wanneer meerdere omwonenden klachten indienen.

Wat gaat Patrimonium dan doen?
Als eerste actie sturen we meestal een brief naar de veroorzaker. Daarin vertellen wij dat er overlastklachten zijn ingediend en verwijzen wij naar de huurvoorwaarden van de afgesloten huurovereenkomst. Ook vragen wij om een reactie om de genoemde overlastklachten met de veroorzaker te bespreken. Wij verzoeken de veroorzaker om de overlast te beëindigen.

4. Gerechtelijke procedure: de rechter beslist

Is er sprake van voortdurende, ernstige en aantoonbare opzettelijke overlast? En ondervinden meerdere bewoners regelmatig van dezelfde persoon (personen) overlast? Dan is de gang naar de rechter uiteindelijk de enige oplossing. Patrimonium zal de overlastveroorzaker dan nogmaals schriftelijk in gebreke stellen op grond van wanprestatie en de gelegenheid bieden de overlast te beëindigen. Aan de klagers vragen wij om een ‘dagboek’ bij te houden met daarin alle klachten, data en tijdstippen.

Uiteindelijk start er een juridische procedure om de huurovereenkomst te ontbinden zodat de huurder de woning dient te verlaten. De kantonrechter kan de klager soms vragen om te getuigen. Dit zullen wij in overleg met onze advocaat met u bespreken. Soms worden ook schriftelijke klachten geaccepteerd als getuigenis.

Zonder getuigenis van de klager(s) heeft een procedure geen kans van slagen. Een juridische procedure kan soms lang duren. Soms wordt er voor een kort geding gekozen als er sprake is van een overlastsituatie met een spoedeisend karakter. Uiteindelijk beslist de rechter of de huurovereenkomst wordt ontbonden en of er ontruiming van de woning volgt.

5. Meldpunt Overlast of de politie

Heeft u te maken met structurele overlast? Dan kunt u dit, behalve aan Patrimonium, ook doorgeven aan het Meldpunt Overlast en Zorg van de gemeente Groningen via 050 587 58 85 of www.groningen.nl/overlast. Deze gemeentelijke instelling pakt overlast wijkgericht aan. Aan dit meldpunt werken de politie, woningcorporaties, maatschappelijk werk, jeugd- en jongerenwerk, de verslavings- en geestelijke gezondheidszorg mee. Uw melding wordt ook aan ons als verhuurder doorgegeven.

Ook zijn er in de stad Groningen in diverse wijken Sociale Teams werkzaam. Die houden zich onder andere bezig met overlastzaken. Is er sprake van strafbare feiten, ernstige geluidsoverlast (’s avonds/ ’s nachts), bedreiging, geweld en criminele activiteiten? Schakel dan de politie in via telefoonnummer 0900 8844.

6. Goed contact voorkomt veel ellende

Goed contact met de buren kan veel ellende voorkomen. Zo zou u zich als nieuwe bewoner kunnen voorstellen aan de buren. Door elkaar onder prettige omstandigheden te leren kennen, is het makkelijker om bij problemen naar de buren te stappen. Het is belangrijk om op een goede manier met elkaar als buren om te gaan en met elkaar in gesprek te gaan bij overlastklachten.

7. Buurtbemiddeling via Patrimonium of MJD/Stiel

Bij een burenconflict tussen met name twee buren bestaat ook de mogelijkheid om gebruik te maken van Buurtbemiddeling. Dit kunnen wij vanuit Patrimonium voor u organiseren bij ons op kantoor. Maar er is ook de mogelijkheid van buurtbemiddeling via de MJD/Stiel. Bij buurtbemiddeling geldt dat beide partijen vooraf akkoord gaan om buurtbemiddeling aan te gaan met als doel om de verhouding tussen hen als buren te verbeteren en bepaalde afspraken te maken. Zie voor meer informatie www.mjd.nl (buurtbemiddeling)

8. Hennepkwekerij: einde huurovereenkomst en ontruiming woning

Bij het ontdekken van een hennepkwekerij in een woning wordt onmiddellijk overgegaan tot het ontbinden van de huurovereenkomst en de ontruiming van de woning.