Jaarlijkse huuraanpassing

x5x1

Wij passen ieder jaar de huurprijs aan volgens richtlijnen van de overheid. Daarover ontvangt u jaarlijks vóór 1 mei een brief van ons. In deze brief staat wat uw nieuwe huurprijs wordt vanaf 1 juli 2022.

Hoeveel gaat de huur omhoog
Uw huur gaat vanaf 1 juli 2022 met maximaal 2,3% omhoog. Dit is besloten door de minister. Hierbij wordt gekeken naar de gemiddelde inflatie in 2021, deze was 2,3%.

Waarom een huurverhoging
We begrijpen dat in deze tijd, waarin veel vaste lasten duurder worden, een huurverhoging vervelend is. Naast diverse prijsstijgingen op bijvoorbeeld onderhoud liggen er echter ook grote uitdagingen om woningen (sneller) te verduurzamen en extra sociale huurwoningen bij te bouwen gelet op de woningnood. Hierin hebben wij als Patrimonium een opgave.

Vragen?
U vindt de brief jaarlijkse huuraanpassing ook online in Mijn Patrimonium. Hebt u naar aanleiding van de jaarlijkse huurverhoging nog vragen? Dan kunt u deze stellen door een mail te sturen naar huurverhoging@patrimonium-groningen.nl.


Sociaal Plan wijkvernieuwing 2022

x5x1

Als bewoners van corporatiewoningen kunt u te maken krijgen met wijkvernieuwing. Dat betekent dat uw wijk aanzienlijk wordt verbeterd. Oudere woningen worden gerenoveerd of vervangen door nieuwbouw. Daardoor ziet de wijk er uiteindelijk een stuk aantrekkelijker uit en is het prettiger om er te wonen. Om de wijkvernieuwing in goede banen te leiden is het Sociaal Plan opgesteld.

Sociaal Plan
Hierin staan afspraken tussen de gemeente, drie woningcorporaties in de stad (Nijestee, De Huismeesters en Patrimonium) en bewoners. Het Sociaal Plan bevat afspraken die gelden voor wijkvernieuwingsprojecten van betrokken partijen in de hele stad. Zo is er één regeling voor de verhuiskostenvergoeding, die voor iedereen geldt. Daarnaast kunnen er per wijk aanvullende afspraken worden gemaakt. Als u als bewoner moet verhuizen, is dat een ingrijpende gebeurtenis. In de brochure leest u wat in een dergelijke situatie uw rechten zijn.    

BROCHURE SOCIAAL PLAN


De Diamantflat in Groningen wordt verduurzaamd in 2022

x5x1

Christelijke Woningstichting Patrimonium gaat de 48 appartementen van de Diamantflat verduurzamen. Donderdagmiddag zetten bestuurder Bas Krajenbrink van Patrimonium en Biense Dijkstra van Bouwgroep Dijkstra Draisma digitaal de handtekening onder de aanneemovereenkomst. De werkzaamheden zijn gereed in het voorjaar van 2023.

De Diamantflat in de wijk Vinkhuizen in Groningen heeft twaalf verdiepingen. Een projectteam heeft de afgelopen periode een plan gemaakt voor het verduurzamen van de flat.

Werkzaamheden
De kopgevels krijgen van binnen en van buiten een volledige metamorfose. De buitenbeglazing wordt vervangen door HR++ glas en er wordt een mechanische ventilatie geïnstalleerd met CO2-besturing. De buitenkant krijgt een nieuwe look met aluminium composiet gevelbekleding en wordt geschilderd. De bergingen, plafonds en daken worden voorzien van een extra isolatielaag. De collectieve fietsenberging wordt uitgebreid vanwege de toenemende behoefte aan (elektrisch) vervoer. Ook wordt de flat klaargemaakt voor mogelijke aansluiting op het warmtenet van WarmteStad in de toekomst.

Bas Krajenbrink: “We zijn blij dat we met dit maatregelenpakket de Diamantflat verder kunnen verduurzamen en klachten van bewoners kunnen verhelpen. Hiermee kunnen we de energielasten van bewoners verder naar beneden brengen. Ik heb er het volste vertrouwen in dat we met de Bouwgroep Dijkstra Draisma de Diamantflat weer klaar voor de toekomst kunnen maken”.  

Biense Dijkstra: “De Christelijke woningstichting Patrimonium heeft duurzaamheidsambities die goed bij Dijkstra Draisma passen. De woningstichting pakt flink door met dit mooie project. We zijn trots dat we de plannen voor de Diamantflat mogen uitvoeren en dat we samen zorgen voor een comfortabele en duurzame woning voor de bewoners. We kijken uit naar een goede samenwerking.”

Bewonersbegeleiding
Ondanks dat de meeste werkzaamheden buitenom gebeuren hechten wij grote waarde aan een heldere en transparante communicatie met de bewoners. Het projectteam heeft met alle bewoners gesprekken gevoerd en zij zijn akkoord gegaan met de verduurzamingsplannen. De bewoners kunnen tijdens de werkzaamheden thuis blijven wonen. Zo nodig kan er door bewoners gebruik worden gemaakt van een rustwoning.

De Diamantflat
Digitaal tekenmoment op het scherm Bas Krajenbrink aan tafel Biense Dijkstra(BGDD)

Unieke samenwerking voor de eerste 700 woningen in stadsdeel De Suikerzijde

x5x1

De gemeente, Dura Vermeer en corporaties Nijestee en Patrimonium gaan een partnerschap aan om de eerste 700 woningen met bijbehorende voorzieningen in De Suikerzijde te realiseren. Daarvoor zetten de vier partijen hun handtekening tijdens een bijeenkomst op het dak van het oude Zeefgebouw. Als alles volgens planning verloopt, start de bouw eind 2023.

De Suikerzijde is een unieke ontwikkeling. Niet alleen vanwege de omvang van 160 hectare en de ligging nabij de binnenstad, maar ook vanwege de hoge ambities. De Suikerzijde wordt een zelfstandig functionerend en levendig stadsdeel met uiteindelijk 5.000 woningen en ruimte voor verschillende woonvormen, werken, leren en recreëren. De Suikerzijde wordt daarmee de stad van de toekomst. Voor de ontwikkeling hiervan heeft de gemeente kennis en kunde nodig van een markpartij en corporaties met pioniersgeest en lef. Die heeft de gemeente gevonden in ontwikkelende bouwer Dura Vermeer en corporaties Nijestee en Patrimonium.

“De nood is hoog, dat realiseren we ons allemaal. Als gemeente hebben we er alle vertrouwen in dat we voor deze belangrijke opgave de juiste partners hebben gevonden. We hebben geen tijd te verliezen en gaan volop aan de slag” aldus wethouder Roeland van der Schaaf.

Programma
In totaal komen in De Suikerzijde ongeveer 5.000 woningen. De eerste fase waar de vier partners mee aan de slag gaan bestaat uit vier bouwvelden met in totaal 700 woningen. Hiervan zijn 300 woningen bedoeld voor sociale huur en middenhuur. Zo levert De Suikerzijde een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van het tekort aan betaalbare woningen en wordt het een stuk ongedeelde stad voor iedereen.

Planning
De partijen maken samen een concreet plan voor de eerste vier bouwvelden. Dat plan is in de zomer van 2022 klaar. Daarna volgt uitwerking op gebouwniveau en kunnen de voorbereidende werkzaamheden en verkoop starten. De planning is dat de bouw van de eerste woningen eind 2023 start. 

De Suikerzijde
De Suikerzijde wordt het nieuwe, toekomstgerichte stadsdeel op het terrein van de voormalige Suikerfabriek. Vlakbij het centrum van de stad. De Suikerzijde wordt stedelijk en stoer, maar ook groen, royaal en uitnodigend. Er komen zo’n 5000 woningen en diverse commerciële- en maatschappelijke voorzieningen.
Meer informatie: De Suikerzijde | Gemeente Groningen

Foto : Henk Tammens v.l.n.r. Koert Terhurne(Dura Vermeer), Pieter Bregman(algemeen directeur/bestuurder Nijestee), Roeland van der Schaaf (wethouder gemeente Groningen), Bas Krajenbrink(bestuurder Patrimonium)

Afspraken over sociale huurwoningen in Groningen

x5x1

Ongeveer 1 op de 3 Groningers woont in een sociale huurwoning van een corporatie. De gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties hebben prestatieafspraken gemaakt voor 2022 over de sociale huurwoningen in de gemeente Groningen. De prestatieafspraken zijn gebaseerd op de woonvisie. Bestuurder Bas Krajenbrink:  

“Met deze prestatieafspraken laten we als Patrimonium zien welke bijdrage wij willen leveren aan de woningmarkt. Er ligt een ambitieus pakket, maar dat is gelet op de huidige woningmarkt en ontwikkelingen ook nodig. Mooi ook dat we bij de totstandkoming van deze afspraken gezamenlijk met onze Huurdersorganisatie hebben opgetrokken.”

De prestatieafspraken spitsen zich toe op voldoende, betaalbare en duurzame woningen voor onze inwoners. We investeren daarbij volop in nieuwbouw én in de bestaande voorraad. De corporaties bouwen voldoende nieuwe woningen en verbeteren de bestaande woningen. Deze worden moderner en duurzamer.

Leefbaarheid
We investeren flink in de wijkaanpak, zodat het in alle wijken fijn wonen is. Er zijn afspraken gemaakt over leefbaarheid en een woonomgeving die schoon, heel en veilig is. Verder is er budget voor initiatieven van bewoners om de leefbaarheid in hun wijk te verbeteren.

Beschikbaarheid
Zorgen voor meer huurwoningen heeft prioriteit. Hier wordt dan ook hard aan gewerkt. We kijken naar het versnellen van de bouwproductie. Naast sociale huurwoningen worden er ook woningen in de middenhuur en flexwoningen toegevoegd. Wethouder van de Schaaf: ‘de gemeente zet zich in op het versneld zoeken naar geschikte locaties voor flexwoningen. Een flexwoning is een tijdelijke woning zowel voor de bewoners als voor de locatie. En is een antwoord op het toenemende tekort aan beschikbare en betaalbare woningen.’

Betaalbare huurwoningen
We vinden betaalbare huurwoningen heel belangrijk. Afgesproken is dat de huren bij de meeste corporaties enkel met inflatieniveau stijgen. Daarnaast worden de woningen energiezuiniger. Het verduurzamen van de huurwoningen draagt bij aan betaalbare woonlasten. Tot slot zijn er afspraken gemaakt over langer zelfstandig thuis wonen voor senioren, over schuldhulpverlening en over het aardgasvrij maken van woningen.

De prestatieafspraken zijn op 9 december ondertekend door de woningcorporaties Nijestee, Lefier, De Huismeesters, Patrimonium, Wierden en Borgen en Woonborg, de huurdersorganisaties en de gemeente Groningen.

De volledige prestatieafspraken zijn hier te lezen.


Bas Krajenbrink heeft namens Patrimonium de prestatieafspraken ondertekend.


Eén woonruimteverdeelsysteem voor alle huurwoningen in de provincie Groningen

x5x1

Het zoeken en vinden van een huurwoning in de provincie Groningen moet gemakkelijker, vinden de 12 Groningse woningcorporaties en hun huurdersorganisaties*. Daarom moet er in 2024 één website staan waar je kunt reageren op alle beschikbare sociale huurwoningen. Vorige week ondertekenden deze corporaties en hun huurdersorganisaties een intentieovereenkomst om dit mogelijk te maken.

* Acantus, De Delthe, Groninger Huis, De Huismeesters, Lefier, Nijestee, Patrimonium, SUW, Wierden en Borgen, Wold & Waard, Woonborg, Woongroep Marenland.

Eenvoudig voor woningzoekende
Op dit moment zijn er nog verschillende zoeksystemen in de provincie, Als je een woning zoekt in een groter gebied, moet je je op dit moment inschrijven bij meerdere woningcorporaties. ‘Dat moet anders’, zegt Elles Dost, bestuurder van Lefier namens de woningcorporaties. ‘We willen het eenvoudig en overzichtelijk maken voor iedereen die een sociale huurwoning zoekt. En daarom gaan we voor één systeem, één website, één inschrijving en dezelfde spelregels.’

Nieuw beleid nodig voor gelijke spelregels
Bijna elke woningcorporatie heeft nu nog eigen spelregels voor inschrijfgeld, urgentie en toewijzing. De spelregels moeten straks voor alle woningzoekenden hetzelfde zijn. Daarom gaan alle Groninger woningcorporaties aan de slag met het opstellen van nieuw, gezamenlijk beleid. Dat doen ze samen met de huurdersorganisaties. “Deze intentieovereenkomst is een mooie eerste mijlpaal. Als belangenbehartigers van huurders staan we ook voor de belangen van woningzoekenden. We willen hen nog beter bedienen en we werken daarom met alle huurdersorganisaties vanaf het begin mee aan het ontwikkelen van dit plan”, aldus de huurdersorganisaties.

Eén platform voor sociale huurwoningen
In de gemeente Groningen werken zes corporaties al samen bij de verhuur van woningen. Daarnaast is enkele jaren geleden gestart met de website www.groningenhuurt.nl. Hier kun je nu huurwoningen van zeven Groningse woningcorporaties zoeken en bekijken. Reageren en een woning toegewezen krijgen gaat via andere systemen. Deze intentieovereenkomst is de volgende stap: Eén platform voor de verdeling van alle sociale huurwoningen in de gehele provincie. De woningcorporaties en huurdersorganisaties verwachten 2 jaar nodig te hebben voor het uitwerken van de plannen en het realiseren van een werkend systeem en website voor inschrijving en toewijzing.Denk jij ook mee met de HPPG?

x5x1

Ben jij huurder bij Patrimonium en denk je graag mee over thema’s als leefbaarheid, duurzaamheid, betaalbaarheid, beschikbaarheid en wonen & zorg? Dan is huurdersplatform HPPG op zoek naar jou!

Binnenkort neemt Maarten van der Veen (23) afscheid van HPPG. Om de gelederen te versterken, is het huurdersplatform op zoek naar een enthousiaste (jonge) huurder, die mee wil denken over het beleid van Patrimonium. Naast de vergaderingen van de HPPG schuif je iedere zes weken aan voor een overleg met Patrimonium en denk je mee over diverse onderwerpen. Van de begroting tot de nieuwbouwplannen. En van renovatie tot sloop. Om alle huurders van Patrimonium goed te kunnen vertegenwoordigen als huurdersplatform is de HPPG op zoek naar (jonge) huurders met een brede maatschappelijke interesse? Iets voor jou? Stuur een mail voor 31 december naar info.hppg@gmail.com of bel met 06-2056 1965 en wie weet zit jij binnenkort aan tafel bij Patrimonium. Klik hier voor de volledige vacaturetekst of kijk op de website: www.hppg.nl. De vacature is ook te vinden onder vacatures op deze website.


x5x1

25 september Burendag 

Ieder jaar wordt burendag gevierd op de 4e zaterdag in september. Dit is een initiatief van Douwe Egberts en het Oranjefonds. Burendag is een dag waarop de buurt gezellig samenkomt en iets goeds doet voor elkaar. Deze dag draait om het samenkomen, de behoefte hieraan is door de coronatijd groter dan ooit. Patrimonium wil graag haar steentje bijdragen.

Daarom een leuke winactie!
Heb jij de leukste buurman/buurvrouw die altijd: de container bij de weg zet, pakketjes aanneemt,  de planten tijdens jouw vakantie water geeft of simpelweg een bakje koffie met je drinkt?

Laat ons weten waarom jij de leukste buurman/buurvrouw hebt! Mail je verhaal naar info@patrimonium-groningen.nl, het leukste verhaal wordt beloond* met een high tea voor twee personen. Dat is samen genieten!

*alleen de winnaar krijgt bericht


Eenmalige vergoeding van 750 euro voor deel van onze huurders aardbevingsgebied

x5x1

Huurders van woningcorporaties in het aardbevingsgebied in Groningen krijgen per woonadres eenmalig een vrij besteedbaar bedrag van 750 euro. Zij krijgen dit omdat zij door de onzekerheid over de gevolgen van de aardbevingen het onderhoud in de huurwoning mogelijk hebben uitgesteld.

Deze vergoeding van de Rijksoverheid wordt in september door de woningcorporatie aan de hoofdhuurder uitbetaald. De huurders voor wie dit geldt, ontvangen in de week van 6 september een brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de eigen woningcorporatie. Zij krijgen het bedrag voor 1 oktober uitbetaald.

Om welke huurders gaat het precies?
De eenmalige vergoeding is voor huurders die wonen in een postcodegebied waar de waardedalingsregeling van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) geldt en in de postcodes 9679, 9681 en 9682 in de gemeente Oldambt. De vergoeding is gekoppeld aan de woning. Dit betekent dat de hoofdhuurder die op 1 juli 2021 op het adres woont de vergoeding krijgt uitbetaald. De vergoeding geldt voor alle huurwoningen in de genoemde postcodegebieden: dus woningen die in het versterkingsprogramma van NCG zitten én woningen die daar niet in zitten.

Huurders die tijdelijk in een wisselwoning zitten met een doorlopend huurcontract bij de woningcorporatie krijgen de tegemoetkoming ook. Huurders die onder bewind staan kunnen het beste contact opnemen met hun bewindvoerder of budgethouder wat dit voor hen betekent. Ook huurders die huren bij tussenverhuurders van de woningcorporaties hebben recht op deze vergoeding. De corporaties moeten nog afspraken met elkaar en de tussenverhuurders maken hoe de huurders van deze tussenverhuurders het bedrag kunnen krijgen. Hierover volgt in het najaar meer informatie.

De woningcorporaties die woningen in de genoemde postcodegebieden verhuren zijn: Acantus, Woningstichting De Delthe, Woonstichting Groninger Huis, Lefier, Woongroep Marenland, Stichting Uithuizer Woningbouw, Woonstichting Wierden en Borgen, Woonzorg Nederland, De Huismeesters, Patrimonium, Nijestee en Wold en Waard.

Subsidieregeling voor corporaties
De woningcorporaties hebben vanuit het bestuursakkoord bij de Rijksoverheid een subsidie aangevraagd voor de tegemoetkoming aan hun huurders en de verduurzaming, het onderhoud en de verbetering van huurwoningen in het aardbevingsgebied die niet in de versterkingsopgave van NCG zitten. Hiermee gaan de corporaties de komende drie jaar aan de slag. De eenmalige vergoeding van 750 euro voor huurders wordt ook uit deze subsidie betaald.

Meer informatie
De subsidieregeling voor woningcorporaties in het aardbevingsgebied voor een tegemoetkoming aan hun huurders én verduurzaming, onderhoud en verbetering van huurwoningen is onderdeel van de extra afspraken die het Rijk, de provincie Groningen en de gemeenten in het aardbevingsgebied op 6 november 2020 hebben gemaakt. Deze subsidieregeling trad op 10 juli 2021 in werking.