Ghuus stopt ermee!

x5x1

Ghuus diende als etalagewebsite voor de jongeren- en studentenwoningen van de woningcorporaties in de gemeente Groningen. De corporaties blijven uiteraard goede en vooral betaalbare appartementen, studio’s en kamers aanbieden voor jongeren en studenten!

Ben je (nog) op zoek naar een jongeren- of studentenwoning? Bekijk het huidige woningaanbod van alle corporaties uit Groningen op www.room.nl of www.woningnetgroningen.nl.

Zoek je een short-stay woning? Dan kun je hiervoor terecht bij SSH Groningen via www.sshxl.nl/groningen.


Prestatieafspraken 2023 ondertekend

x5x1

Extra aandacht voor energiearmoede, verduurzaming en nieuwbouw.

Jaarlijks worden met de corporaties, de huurdersorganisaties en de gemeente prestatieafspraken gemaakt. Deze afspraken gaan over voldoende, betaalbare en duurzame huurwoningen voor onze inwoners. Ongeveer 1 op de 3 inwoners van onze gemeente woont in een huurwoning. Samen werken we aan leefbare wijken waar een plek is voor iedereen. Dit jaar besteden we aandacht aan meer nieuwbouw, het voorkomen van financiële problemen bij huurders, wonen en zorg en verduurzaming van de huurwoningen.

Naast beschikbaarheid van het aantal huurwoningen met een minimale groei van 200 woningen per jaar is er aandacht voor betaalbaarheid. De jaarlijkse huurverhoging is niet meer inflatievolgend, maar volgens landelijke afspraken hanteren de corporaties een maximale huurstijging die gelijk is aan de CAO loonontwikkeling van het voorgaande jaar minus 0,5%. Huurders in woningen met energielabel E,F,G krijgen bij de meeste corporaties geen huurverhoging.

We spannen ons gezamenlijk in om te voorkomen dat huurders in de financiële problemen komen. Het gaat hierbij om preventie, vroegsignalering en schuldhulpverlening. Een persoonlijke benadering is daarbij het uitgangspunt. Corporaties streven naar 0 financiële huisuitzettingen in 2023, onder voorwaarde dat huurders hulp accepteren.

Ook is er aandacht voor duurzaamheid. We willen toewerken naar CO-2 neutrale woningen. Dit doen we door te verduurzamen, sloop en vervangende bijna energie-neutrale nieuwbouw, het aansluiten van woningen op warmtenetten en het plaatsen van zonnepanelen. Betaalbaarheid voor huurders is hierin leidend. Op dit moment heeft bijna de helft van de corporatieswoningen energielabel A of beter en dit aantal stijgt door. Verder zetten we in deze tijd, waarin energiearmoede een steeds belangrijker thema wordt, volop in op het ondersteunen van huurders. Dit gebeurt met energiecoaches, buurtgerichte acties en het verstrekken van kleine energiebesparende maatregelen. Hierbij is klimaatadaptatie is een nieuw onderdeel in de prestatieafspraken. Er zijn afspraken opgenomen over klimaat adaptief bouwen, vergroenen van tuinen, communicatie met huurders en het tegengaan van hittestress.

De prestatieafspraken zijn op 6 december ondertekend door de woningcorporaties Nijestee, Lefier, De Huismeesters, Patrimonium, Wierden en Borgen, Woonborg, Woonzorg Nederland en SSH, de huurdersorganisaties en de gemeente Groningen.

De prestatieafspraken zijn hier te lezen en via de meest recente B&W besluiten: B&W besluiten | Gemeente Groningen


Energie besparen

x5x1

Met de stijgende prijzen voor energie, brandstof en boodschappen hebben steeds meer huishoudens in Nederland moeite om het hoofd boven water te houden. Verstandig omgaan met energie is goed voor uw portemonnee. U kunt bijvoorbeeld gebruik maken van ledlampen en de verwarming lager zetten als u van huis gaat.

Wij helpen u graag
Dreigt u in de geldproblemen te raken? Trek dan vooral aan de bel, zodat we samen aan een oplossing kunnen werken. Neem gerust contact op met ons Klantenpunt via 050 – 5299999 of klantenpunt@patrimonium-groningen.nl.

Praktische tips en antwoorden

Klik hier voor praktische tips en antwoorden. Over onder andere de 190 euro vergoeding, het prijsplafond, energiecontract Patrimonium en onze verduurzamingsmaatregelen.


Visitatie 2018 – 2021

x5x1

In de Woningwet is vastgelegd dat iedere woningcorporatie zich eens in de vier jaren moet laten beoordelen op haar maatschappelijke prestaties door een onafhankelijke, deskundige visitatiecommissie. Bij deze visitatie worden vier prestatievelden beoordeeld o.a. met medewerking van stakeholders.

Patrimonium heeft zich in 2022 laten visiteren door Cognitum over de periode 2018 tot en met 2021. In het visitatierapport is te lezen dat Patrimonium op alle prestatievelden ruim voldoende scoort. De visitatiecommissie constateert dat we de afgelopen jaren grote stappen hebben gezet en veel hebben gepresteerd. Patrimonium wordt gezien als betrokken, betrouwbaar, transparant met aandacht voor de menselijke maat. Een organisatie die vanuit haar christelijke identiteit op een eigenzinnige manier invulling geeft aan de volkshuisvesting; sterk waardengedreven en daarmee ook sterk op de inhoud. De ingezette koers (de klant centraal, meer gericht op samenwerking) wordt herkend.
Het rapport bevat ook enkele aandachtspunten, adviezen om aan te werken en daar gaan we mee aan de slag. Zo zullen we vaker laten zien waar we mee bezig zijn. Het rapport, de bestuurlijke reactie en de recensie/samenvatting zijn onder kopje over ons(onze organisatie) te vinden op onze website.


Groningse woningcorporaties sluiten akkoord met NAM over waardedaling woningen

x5x1

Tien Groningse woningcorporaties hebben een akkoord bereikt met NAM over de waardedaling van hun woningen. De corporaties en NAM zijn blij met het akkoord. Dit geeft duidelijkheid en investeringsmogelijkheden voor de corporaties, zodat huurders daar ook voordeel van hebben.

Waardedaling
Woningen waar aardbevingen voorkomen zijn minder waard geworden. Dit geldt voor koopwoningen, maar ook voor huurwoningen. De rechter heeft eerder geoordeeld dat hiervoor een vergoeding moet worden betaald door NAM. Met dit akkoord komt een einde aan de juridische procedure tegen NAM.

Vergoeding inzetten voor de doelen van de corporaties
De tien corporaties worden met een substantieel bedrag gecompenseerd voor de waardedaling door NAM. Zowel NAM als de corporaties zijn blij met het akkoord. ‘Hiermee komt een einde aan de onzekerheid en kunnen wij het beschikbare geld inzetten voor onze doelen, zoals het verduurzamen van woningen of het bouwen van extra woningen, zegt Matthieu van Olffen, directeur-bestuurder van Wierden en Borgen namens de corporaties. ‘Hiermee kunnen we extra bijdragen aan het oplossen van de problemen op de woningmarkt.’ Thijs Jurgens, manager aardbevingen NAM: ‘Dit biedt alle partijen de mogelijkheid om weer verder te gaan en hun plannen verder uit te voeren.’

Corporaties
De corporaties die het akkoord met NAM hebben gesloten zijn Woningstichting Wierden en Borgen, Woongroep Marenland, Woonstichting Groninger Huis, Woningstichting De Delthe, Stichting Uithuizer Woningbouw, Acantus, Lefier, Woonzorg Nederland, De Huismeesters en Patrimonium.


Nationale Burendag op zaterdag 24 september!

x5x1

Op zaterdag 24 september is het nationale burendag; doet uw straat of buurt mee?

Contact met buren en leefbaarheid
Patrimonium vindt leefbaarheid belangrijk in uw wijk. Wij willen graag dat u prettig woont in een schone, veilige en gezellig buurt. Het contact met buren is belangrijk. Buurten worden leuker en socialer wanneer buren elkaar ontmoeten, elkaar helpen en zich samen inzetten voor de buurt. Kortom een goede reden om mee te doen!

Patrimonium stelt 500 euro beschikbaar per straat of wijk
Heeft u een idee, wens of initiatief? Laat u inspireren door bijv. te klussen, te tuinieren, een buurtbingo of een spelletjesdag. Wat vragen wij van u! Een plan voor een vergoeding van maximaal 500 euro per straat of wijk. Wij dragen graag bij aan uw idee, wens of initiatief. Daarvoor zijn wel een aantal spelregels opgesteld:

  • Het plan staat in het teken van Burendag
  • Het is voor en door de bewoners van Patrimonium
  • Iedereen in de buurt kan aansluiten en meedoen
  • Er is een overzicht van de kosten/uitgaven
  • U dient uw plan in voor 15 augustus 2022
  • U krijgt voor 1 september 2022 bericht van ons

Bent u geïnteresseerd? Zo doet u mee
Dien uw plan in door een mail te sturen naar klantenpunt@patrimonium-groniningen.nl onder vermelding van burendag en uw adresgegevens. Wij  beoordelen uw aanvraag en laten u via de mail weten of u in aanmerking komt voor de 500 euro.

Vragen?
Bent u op zoek naar een leuke activiteit of wilt u meer weten? Kijk dan op www.burendag.nl. Daar vindt u o.a. ook voorbeelden en draaiboeken. Heeft u andere vragen? Onze medewerkers van het Klantenpunt staan u graag te woord. U kunt ons bellen via 050-5299999.


Activeer woonduur in WoningNet vóór 1 september 2022!

x5x1

Huurt u een sociale huurwoning in de gemeente Groningen en zoekt u daar een andere sociale huurwoning? Vergeet dan niet om uw woonduur te activeren in WoningNet Groningen. Alle huurders van Patrimonium hebben hierover een brief ontvangen in oktober 2021. Tot 1 september 2022 kunt u hiermee nog extra inschrijftijd krijgen. Daarna wordt deze regeling afgebouwd.

Waarom stopt het activeren van de woonduur?
De gemeente Groningen wil graag gelijkwaardige kansen creëren voor alle woningzoekenden. Daarom is besloten de gecorrigeerde inschrijftijd via woonduur af te bouwen. Tot 1 september 2022 kan iedereen zijn woonduur nog activeren. Dit geldt alleen voor alle woningzoekenden die zelf een sociale huurwoning huren van de woningcorporaties in de gemeente Groningen. Het huurcontract staat dus op uw eigen naam. Na 1 september is het niet meer mogelijk om woonduur te activeren. Deze woonduurregeling gaat veranderen en wordt in 5 jaar afgebouwd. 

Wat is woonduur
Woonduur is de periode dat u een woning huurt van Patrimonium (of een andere corporatie in de gemeente Groningen). Het gaat om een lopend huurcontract dat op uw eigen naam staat. Als u woonduur heeft geactiveerd, dan spaart u de helft van uw woonduur extra aan inschrijftijd op uw inschrijving bij WoningNet Groningen. Dit noemen wij de gecorrigeerde inschrijfdatum.

Vanaf 1 september 2022 wordt de gecorrigeerde inschrijfdatum “bevroren” voor iedereen die zelf woonduur heeft geactiveerd. De bevroren datum telt nog tot en met 31 augustus 2026 mee bij het reageren op woningen. Daarna vervalt de bevroren datum en telt voor alle woningzoekenden alleen nog de datum van inschrijving.

Hoe kan ik mijn woonduur activeren
Aanpassen van uw woonduur kan nog tot 1 september 2022. Daarna kunt er geen gebruik meer van maken. U activeert uw woonduur door in te loggen op WoningNet Groningen. Ga naar Mijn account en daarna naar Mijn profiel. Daar ziet u ‘Huidige Woonsituatie’. Vul daar de gegevens in van uw eigen huurcontract.

Hulp nodig?
Lukt het uzelf niet uw woonduur aan te passen? Of heeft u verder nog vragen? Neem dan contact op met ons Klantenpunt via 050 52 999 99 of klantenpunt@patrimonium-groningen.nl.


Patrimonium en Wits Noord werken samen aan comfortabel en duurzaam wonen

x5x1

Bas Krajenbrink, bestuurder bij Christelijke Woningstichting Patrimonium, en directeur Rick van Asten van Wits Noord hebben de handtekeningen gezet onder een groot onderhouds- en verduurzamingsproject in Groningen. Aan de Davidstraat e.o. worden 166 woningen na de bouwvak toekomstproof gemaakt.

Werkzaamheden
Bestuurder Bas Krajenbrink van Patrimonium: “Deze aanpak maakt onderdeel uit van een forse verduurzamingscampagne van Patrimonium. De teller staat dit jaar met dit project op 650 woningen. We zijn verheugd dat we de Davidstraat en omstreken nu ook hieraan kunnen toevoegen. In het project nemen we tal van maatregelen die het wooncomfort voor de huurder verbeteren. We kijken ernaar uit om deze verduurzamingsslag voor dit project samen met Wits Noord te maken”.

Meer wooncomfort en besparing in de kosten
Door het verbeteren van de isolatie daalt het energieverbruik –  en daarmee de energiekosten – en blijven de woningen beter warm in de koudere maanden. Minder kou en tocht in combinatie met een nieuw mechanisch ventilatiesysteem zorgen bovendien voor een gezondere luchtkwaliteit in huis. Hierdoor ontstaat meer wooncomfort voor de huurders.

Aandacht voor huurders
Rick van Asten: “Huurders en omwonenden hebben ongetwijfeld vragen over de werkzaamheden, en misschien ook zorgen. Om die reden organiseren we een informatiemarkt en gaan we persoonlijke gesprekken voeren. Daarnaast houden we elke week een wijkspreekuur.” Binnenkort komt er voor de huurders een website en informatiefilm in de lucht.

In de binnentuin van de Davidstraat is een boom geplant door Krajenbrink en Van Asten. Als symbool voor duurzaamheid en vertrouwen in de samenwerking tussen Patrimonium en Wits. Huurders waren bij dit moment aanwezig.


Jaarlijkse huuraanpassing

x5x1

Wij passen ieder jaar de huurprijs aan volgens richtlijnen van de overheid. Daarover ontvangt u jaarlijks vóór 1 mei een brief van ons. In deze brief staat wat uw nieuwe huurprijs wordt vanaf 1 juli 2022.

Hoeveel gaat de huur omhoog
Uw huur gaat vanaf 1 juli 2022 met maximaal 2,3% omhoog. Dit is besloten door de minister. Hierbij wordt gekeken naar de gemiddelde inflatie in 2021, deze was 2,3%.

Waarom een huurverhoging
We begrijpen dat in deze tijd, waarin veel vaste lasten duurder worden, een huurverhoging vervelend is. Naast diverse prijsstijgingen op bijvoorbeeld onderhoud liggen er echter ook grote uitdagingen om woningen (sneller) te verduurzamen en extra sociale huurwoningen bij te bouwen gelet op de woningnood. Hierin hebben wij als Patrimonium een opgave.

Vragen?
U vindt de brief jaarlijkse huuraanpassing ook online in Mijn Patrimonium. Hebt u naar aanleiding van de jaarlijkse huurverhoging nog vragen? Dan kunt u deze stellen door een mail te sturen naar huurverhoging@patrimonium-groningen.nl.