Overlast

In Nederland wonen we allemaal dicht op elkaar. Dit kan gezellig zijn, maar het kan ook (over)last veroorzaken. Het is heel normaal dat u merkt dat u buren hebt; een deur wordt dichtgeslagen, de geur van de barbecue, het geluid van een radio, u hoort een ruzie, er is stank of u hoort honden blaffen. U hoort elkaar, zo gaat het nu eenmaal als je naast elkaar woont. Dit behoort tot de normale leefgeluiden.

1. Wat te doen bij overlast

U kunt wel degelijk hinder hebben van deze leefgeluiden, maar de feiten zijn niet zo erg dat er daadwerkelijk sprake is van ‘overlast’. U zult dit daarom altijd eerst met uw buren moeten bespreken.
In de meeste gevallen is het zo dat uw buren niet in de gaten hebben dat u last van ze heeft. In dat geval zijn mensen vaak bereid om hun gedrag aan te passen. Wij leggen deze verantwoording bij u neer als huurder, bedenk namelijk eens hoe u het zou vinden als er plotseling een instantie op de stoep staat, of dat u een brief krijgt met de sommatie overlast te stoppen terwijl u zich van geen kwaad bewust bent.

Tips om met uw buren in gesprek te gaan:

• Wacht niet te lang om de overlast met uw buren te bespreken
• Vraag altijd van tevoren of het uitkomt om even te praten
• Bedenk dat uw buren misschien niet in de gaten hebben dat u last van ze heeft
• Bedenkt hoe u zelf graag aangesproken zou willen worden in een zelfde situatie
• Benader de situatie vanuit uzelf. Gebruik bijvoorbeeld ‘ik ervaar overlast’ in plaats van ‘jij geeft overlast’.
• Wanneer u erg boos bent, wacht dan even met het gesprek. Door emoties kan een dergelijk gesprek een vervelende wending krijgen waardoor de situatie verslechterd.
• Ga voorbereid het gesprek aan zodat u weet wat u wilt zeggen (schrijf het bijvoorbeeld eerst voor uzelf op)
• Wees redelijk in uw verwachtingen, u kunt niet verwachten dat u nooit meer wat van de buren merkt.
• Maak redelijke en duidelijke afspraken met elkaar en zorg dat u het daar beide over eens bent

2. Wanneer de (over)last aanhoudt

Komt u er na gesprekken samen niet uit, dan kunt u het overlastformulier invullen. Vul deze zo volledig mogelijk in en mail deze naar sociaaldomein@patrimonium-groningen.nl

Let op: de sfeer wordt er niet altijd beter op als u Patrimonium inschakelt. Denk er dus goed over na.

Anoniem overlast melden
U kunt bij ons ook anoniem een klacht doen. Deze nemen wij dan alleen ter kennisgeving aan. U krijgt hiervan geen terugkoppeling.
Meldpunt Overlast; Samenwerking met hulpverlening
Naast het melden van de overlast bij Patrimonium, raden wij u ook altijd aan om de overlast te melden bij het Meldpunt Overlast van de Gemeente Groningen. Dat kan door gebruik te maken van de volgende link: https://gemeente.groningen.nl/overlast-en-zorg-melden
Deze gemeentelijke instelling pakt overlast wijkgericht aan. Aan dit meldpunt werken politie, woningcorporaties, maatschappelijk werk, jeugd- en jongerenwerk, de verslavings- en geestelijke gezondheidszorg en de WIJ-teams samen.
Alle bovengenoemde instanties komen regelmatig bij elkaar bij de zogeheten casustafels. Deze overleggen zijn verdeeld over de wijken in de stad. Tijdens deze overleggen worden de overlast- en zorgmeldingen in de buurt besproken met verschillende instanties en wordt er samen naar een oplossing gezocht. Wanneer u een melding heeft gedaan bij het Meldpunt Overlast of bij Patrimonium kan het dus zijn dat uw overlastsituatie wordt aangekaart in dit overleg.
Politie
Is er sprake van nachtelijke overlast, een bedreigende of gevaarlijke situatie, strafbare feiten of criminele activiteiten? Neem dan altijd contact op met de Politie via het telefoonnummer 0900- 88 44.
Meld misdaad anoniem
Overvallen, (vermoeden van) drugshandel, een inbraakgolf of geweld op straat? Soms worden wijken of gemeenten getergd door criminaliteit die de politie of gemeente alleen kunnen aan-pakken met meer meldingen van bewoners. Heeft u informatie, maar wilt u onbekend blijven, dan kunt u uw melding ook anoniem doen bij Meld Misdaad Anoniem via het telefoonnummer 0800- 7000 of door het formulier online in te vullen: https://www.meldmisdaadanoniem.nl/melden/

3. Woonfraude

Heeft u uw buren al een tijdje niet gezien of vermoedt u dat er andere mensen in de woning wonen? Dan kan er sprake zijn van woonfraude. Woonfraude is de verzamelnaam voor allerlei activiteiten zoals, het onderhuren van een woning, verhuur via Airbnb, het gebruik van de woning als opslagplaats of bedrijfsruimte, het doorgeven van de woning aan familie, vrienden of derden of het gebruik van de huurwoning voor hennepteelt of prostitutie.
Woonfraude mag niet en zorgt voor een oneerlijke toewijzing van woningen. Heeft u vermoeden van woonfraude, dan kunt u dit bij ons melden via het overlastformulier.

4. Wat kan Patrimonium doen

De leefbaarheidsconsulenten nemen de overlastmelding in behandeling. Indien de melding duidelijk in strijd is met onze algemene huurvoorwaarden of de wet, dan spreken wij de huurder aan op het woon- en/of leefgedrag en vragen wij de huurder om de overlast per direct te stoppen. In het kader van hoor en wederhoor zijn wij verplicht ook de overlastveroorzaker de mogelijkheid te geven zijn/haar kant van het verhaal te belichten.Wanneer de overlastmelding niet in strijd is met onze algemene voorwaarden, dan krijgt u van ons een advies over hoe u het beste kunt handelen.

Patrimonium kan alleen de overlastveroorzaker aanspreken wanneer deze huurder is van Patrimonium. Bij overlast van bewoners uit een koopwoning of een woning van een andere corporatie adviseren wij u de melding te doen bij het Meldpunt Overlast van de Gemeente Groningen.

5. Buurtbemiddeling

Wanneer de overlastmelding niet in strijd is met onze algemene voorwaarden, er is sprake van een burenruzie, of u komt samen niet tot een oplossing, dan krijgt u van ons in de meeste gevallen het advies om onder begeleiding van een getrainde professional in gesprek te gaan met uw buren. Deze bemiddelingsgesprekken voeren wij zelf niet. Na instemming van beide partijen (u en de bewoners waar u overlast van ervaart) melden wij u aan voor een bemiddelingsgesprek via WerkPro. Het doel van dit gesprek is dan om de verhouding tussen u beide te verbeteren, gerichte afspraken te maken en daarmee het woongenot te vergroten.
Het bemiddelingsgesprek is op vrijwillige basis. Wanneer een van beide partijen aangeeft hier niet aan mee te willen werken, dan houdt onze rol als verhuurder op en kunnen wij niets meer voor u betekenen. Wanneer er vervolgens weer overlastmeldingen binnenkomen van soortgelijke aard als het bestaande dossier, dan worden deze slechts ter kennisgeving aangenomen. Komen er andere nieuwe meldingen, dan worden deze door ons beoordeeld of ze in strijd zijn met onze algemene huurvoorwaarden. Wij bekijken dan per melding of wij actie moeten ondernemen. Ook wordt er dan weer een nieuw dossier opgebouwd.

6. Juridische stappen

Alleen in ernstige gevallen van aanhoudende aantoonbare overlast kan Patrimonium ervoor kiezen om de gang naar de rechter in te zetten. Hiervoor is echter wel veel dossieropbouw nodig. Het is daarom belangrijk dat alle buren die klachten hebben dit aan Patrimonium laten weten middels het officiële klachtenformulier.
Indien wij de gang naar de rechter doorzetten, is het belangrijk dat u een logboek bij gaat houden waarop data en tijdstippen worden genoteerd waarop de overlast plaatsvindt. Op deze manier kunnen wij inzicht krijgen in de problematiek en een goed en compleet dossier vormen. Patrimonium kan niet zomaar iemand uit zijn/haar woning zetten. Alleen na uitspraak van de rechter kunnen wij overgaan tot ontruiming.