Onze organisatie

Organisatie

Bij Christelijke Woningstichting Patrimonium werken ongeveer 50 gedreven en betrokken medewerkers. Onze woningstichting staat bekend als een  eigenzinnige , nuchtere en actieve corporatie in de stad Groningen. De structuur van de organisatie is verdeeld in drie afdelingen: Klant & Maatschappij, Financiën & Bedrijfsvoering en de afdeling Vastgoed. Ter ondersteuning van de gehele organisatie hebben we in de bestuurskamer de functies: bestuurssecretaris, controller, beleidsadviseur en HR adviseur. Onze Raad van Commissarissen houdt toezicht en bestaat uit vijf leden. Onze medewerkers zijn betrokken bij haar huurders. We werken klantgericht, bieden een luisterend oor, zijn proactief en hebben oog voor de woonomgeving en –wensen van onze huurders. Christelijke Woningstichting Patrimonium staat voor goed wonen! Al meer dan 100 jaar realiseren, beheren en verhuren we woningen in de stad Groningen. Onze 6700 woningen bevinden zich verspreid over de stad. Wij bieden huisvesting aan verschillende doelgroepen en werken nauw samen met onze stakeholders. We werken met iedereen op integere, transparante en klantgerichte wijze samen, met aandacht voor mens en maatschappij.

Organigram Patrimonium

Bestuur en toezicht

De heer drs. S.J. (Bas) Krajenbrink is sinds 1 juni 2020 bestuurder van Christelijke Woningstichting Patrimonium. Hij is verantwoordelijk voor de gekozen strategie, het naleven van relevante wet & regelgeving, de realisatie van de doestellingen en de financiering van onze organisatie. Zijn taken en verantwoordelijkheden zijn in de statuten van Patrimonium omschreven en vastgelegd. Ter uitwerking van en in aanvulling op de statuten is er een Bestuursreglement opgesteld. Het bestuur is gehouden tot naleving van dit reglement en de Governancecode.

De beloning van de bestuurder is conform de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken bij Patrimonium. De raad heeft drie rollen: toezichthouder, klankbord/raadgever voor de bestuurder en werkgever voor het bestuur.
De raad bestaat uit vijf leden met elk een eigen aandachtsgebied. Informatie hierover treft u aan in het document Profielschets Raad van Commissarissen en waarin ook staat beschreven welke eisen worden gesteld aan de leden. De raad heeft zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastgelegd in het Reglement voor de Raad van Commissarissen. Binnen de raad zijn twee commissies actief: de auditcommissie en de selectie- en remuneratiecommissie. Voor beide commissies is een reglement opgesteld.
Profielschets RvC
Reglement Raad van Commissarissen
Reglement auditcommissie
Reglement selectie- en-remuneratiecommissie

Toezicht- en toetsingskader
Het door de RvC vastgestelde Toezicht- en toetsingskader is het totaal van regels, afspraken en beleid bij Patrimonium waaraan de maatschappelijke en financiële prestaties van Patrimonium kunnen worden getoetst. In de gezamenlijke toezichtsvisie van raad en bestuurder wordt de visie verwoord op toezicht en de gewenste ontwikkeling op termijn. Hiermee wordt tevens invulling gegeven aan bepaling 1.1 uit de Governancecode woningcorporaties 2020.

Samenstelling Raad van Commissarissen
De raad bestaat per 1 juli 2023 uit de volgende personen:
Jan Jaap Blüm, lid
Peter Roelofs, voorzitter, huurderscommissaris
Peter Veenstra, vicevoorzitter
Rachel van den Hoogen, huurdercommissaris
Sanne Kromdijk, lid

Commissies
Selectie- en remuneratiecommissie: Rachel van den Hoogen (voorzitter) en Sanne Kromdijk
Auditcommissie: Peter Veenstra(voorzitter), Jan Jaap Blüm en Peter Roelofs

Rooster van aftreden
De zittingstermijn van de leden van de raad is vastgelegd in een rooster van aftreden rvc

Beloning
De beloning van de Raad van Commissarissen voldoet aan de Wet normering topinkomens (WNT). Er is een Beloningsbeleid vastgesteld en jaarlijks wordt in het jaarverslag de beloning verantwoord.

Statuten
De statuten zijn in 2018 door de RvC gewijzigd en vastgesteld. De Autoriteit Woningcorporaties (Inspectie Leefomgeving en Transport) heeft vervolgens de gewijzigde statuten goedgekeurd. De statuten voldoen aan de Woningwet en Governancecode.
statuten 2022

Governance

Bestuur en raad zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een goed bestuur van de organisatie.
We onderschrijven de door Aedes en VTW vastgestelde Governancecode 2020, waarin bepalingen zijn vastgelegd voor goed bestuur en toezicht, transparantie, de wijze van verantwoording en de manier waarop corporaties met hun geld omgaan.

Intern toezicht vindt plaats door de Raad van Commissarissen en extern toezicht door de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

Ieder jaar toetst de minister de prestaties van alle corporaties in Nederland. Elke corporatie krijgt ieder jaar apart een beoordeling op de bijdrage aan de volkshuisvesting en de financiële positie. Op de website van de Rijksoverheid kunt u meer informatie lezen over het toezicht en de taken van de Aw.

Onze organisatie is lid van Aedes en onze Raad van Commissarissen is aangesloten bij de VTW (Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties).

Protocol omgangsvormen

Om als klant en medewerkers goed met elkaar om te gaan en agressie te voorkomen, hebben we vastgelegd wat we van onze klanten verwachten aan omgangsregels en wat de klant van ons mag verwachten.
Om over en weer duidelijkheid te scheppen zijn twee protocollen geschreven, te weten Protocol omgangsvormen klant en Protocol omgangsvormen medewerkers. Daarin staat ook beschreven welke maatregelen we treffen als er toch sprake is van agressief gedrag. U treft de protocollen hieronder aan.

protocol omgansvormen klanten
Protocol omgangsvormen medewerkers

Strategisch beleidsplan 2020-2023

Patrimonium staat voor Goed Wonen, geïnspireerd vanuit het christelijk geloof en dat willen we de komende jaren handhaven. In het beleidsplan willen we laten zien wat onze ambities zijn voor de jaren 2020 – 2023 en vanuit welke waarden we deze willen realiseren.

Klokkenluidersregeling en integriteitscode

Onze organisatie heeft een klokkenluidersregeling waarin is geregeld hoe onze medewerkers (vermoedens van) misstanden binnen Patrimonium kunnen melden.
klokkenluidersregeling
Patrimonium heeft een publieke functie en wil integer zijn; in de integriteitscode hebben we vastgelegd hoe we willen handelen. Een integriteitscode is een gedragscode waarin normen en regels staan wat medewerkers wel en niet mogen doen. Het biedt houvast en geeft duidelijkheid over hoe er met bepaalde situaties wordt omgegaan.
Integriteitscode

Jaarverslag Patrimonium 2022

Benieuwd wat Patrimonium heeft gedaan in 2022? Hier vindt u het volledige jaarverslag. Er is ook een verkort jaarverslag.
Hier vindt u  het formulier publicatieplicht Volkshuisvesting (ANBI).

Identiteit

Wij zijn een christelijke woningstichting. In het identiteitsstatuut en de kaders leest u hoe wij onze christelijke identiteit vormgeven.

Visitatie 2018 – 2021

In de Woningwet is vastgelegd dat iedere woningcorporatie zich eens in de vier jaren moet laten beoordelen op haar maatschappelijke presentaties  door een onafhankelijke, deskundige visitatiecommissie. Bij deze visitatie worden vier prestatievelden beoordeeld o.a. met medewerking van stakeholders.

Patrimonium heeft zich in 2022 laten visiteren door Cognitum over de periode 2018 tot en met 2021. In het visitatierapport is te lezen dat Patrimonium op alle prestatievelden ruim voldoende scoort.  De visitatiecommissie constateert dat we de afgelopen jaren grote stappen hebben gezet en veel hebben gepresteerd. Patrimonium wordt gezien als betrokken, betrouwbaar, transparant met aandacht voor de menselijke maat. Een organisatie die vanuit haar christelijke identiteit op een eigenzinnige manier invulling geeft aan de volkshuisvesting; sterk waardengedreven en daarmee ook sterk op de inhoud. De ingezette koers (de klant centraal, meer gericht op samenwerking) wordt herkend.
Het rapport bevat ook enkele aandachtspunten, adviezen om aan te werken en daar gaan we mee aan de slag. Zo gaan we vaker laten zien waar we mee bezig zijn.

We nodigen u uit kennis te nemen van het rapport en van de reactie van de organisatie op de uitkomsten van de visitatie. De recensie en samenvatting van het rapport vindt u hier.

Aedes benchmark

Jaarlijks vergelijkt onze brancheorganisatie Aedes de woningcorporaties met elkaar. Dit gebeurt om te kijken hoe ze presteren voor hun huurders én de samenleving. Aedes vergelijkt de woningcorporaties op vijf punten: huurdersoordeel, bedrijfslasten, onderhoud & verbetering, duurzaamheid en beschikbaarheid & betaalbaarheid.

Prestatieafspraken 2023

Belangrijk gezamenlijk doel is het bouwen van meer sociale huurwoningen. Ook willen de ondertekenaars nieuwe en bestaande woningen verduurzamen. Bovendien spreken ze af asielzoekers met een verblijfsvergunning sneller een woning aan te bieden zonder ‘gewone’ woningzoekenden te benadelen.
Prestatieafspraken 2023

Jaarbegroting 2023

Onze speerpunten, inkomsten en verwachte uitgaven voor 2023 staan duidelijk weergegeven in de factsheet begroting 2023.

Patrimonium Publiek

Patrimonium geeft 2 x per jaar het huurdersmagazine Patrimonium Publiek uit. De laatste uitgave kunt u hier downloaden.

Eerdere uitgave: december 2021

Jubileumboek

Christelijke woningstichting Patrimonium bestond in 2014 honderd jaar. Voor Patrimonium was dat reden om deze honderd jaar in boekvorm vast te leggen. Het jubileumboek ‘100 jaar thuis’ is geschreven door Beno Hofman en Kirsten Otten, en geeft een compleet overzicht van de geschiedenis van alle woningen en wooncomplexen van de corporatie. Het boek gaat ook over mensen want juist mensen vormen voor Patrimonium de kern.  Er is aandacht voor de medewerkers en huurders door middel van kleine portretten. Voor de huurders werd daarbij gekozen voor bewoners van huisnummer 100.
Het boek telt 160 bladzijden en 250 (lucht)foto’s en is uitgegeven door In Boekvorm uitgevers B.V.
ISBN 978-90-77548-99-8