Onze organisatie

Organisatie

Bij Christelijke Woningstichting Patrimonium werken ongeveer 50 gedreven en betrokken medewerkers. Onze woningstichting staat bekend als een  eigenzinnige , nuchtere en actieve corporatie in de stad Groningen. De structuur van de organisatie is verdeeld in drie afdelingen: Klant & Maatschappij, Financiën & Bedrijfsvoering en de afdeling Vastgoed. Ter ondersteuning van de gehele organisatie hebben we in de bestuurskamer de functies: bestuurssecretaris, controller, beleidsadviseur en HR adviseur. Onze Raad van Commissarissen houdt toezicht en bestaat uit zes leden. Onze medewerkers zijn betrokken bij haar huurders. We werken klantgericht, bieden een luisterend oor, zijn proactief en hebben oog voor de woonomgeving en –wensen van onze huurders. Christelijke Woningstichting Patrimonium staat voor goed wonen! Al meer dan 100 jaar realiseren, beheren en verhuren we woningen in de stad Groningen. Onze 6700 woningen bevinden zich verspreid over de stad. Wij bieden huisvesting aan verschillende doelgroepen en werken nauw samen met onze stakeholders.

We werken met iedereen op integere, transparante en klantgerichte wijze samen, met aandacht voor mens en maatschappij.

Organigram Patrimonium

Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen bestaat uit zes leden met elk een eigen aandachtsgebied. Informatie hierover treft u aan in het document Profielschets Raad van Commissarissen. De raad heeft zijn taken en bevoegdheden vastgelegd in het Reglement voor de Raad van Commissarissen. Binnen de raad zijn twee commissies actief: de auditcommissie en de selectie- en remuneratiecommissie. Voor beide commissies is een reglement opgesteld.
Profielschets RvC
Reglement Raad van Commissarissen
Reglement auditcommissie
Reglement selectie- en-remuneratiecommissie

Toezicht- en toetsingskader
Hieronder treft u het door de RvC vastgestelde Toezicht- en toetsingskader aan. Het toetsingskader is het totaal van regels, afspraken en beleid bij Patrimonium waaraan de maatschappelijke en financiële prestaties van Patrimonium kunnen worden getoetst. In de gezamenlijke toezichtsvisie van raad en bestuurder wordt de visie verwoord op toezicht en de gewenste ontwikkeling op termijn. Hiermee wordt tevens invulling gegeven aan bepaling 1.1 uit de Governancecode woningcorporaties 2020.

toezicht- en toetsingskader

gezamenlijke toezichtsvisie bestuur en RvC

Samenstelling Raad van Commissarissen
De raad bestaat per 1 juli 2019 uit de volgende personen:
mevrouw A.W.V. Hak, voorzitter selectie- en remuneratiecommissie
mevrouw drs. R.C.E.J. van den Hoogen – Lensen, lid
mr. drs. F.C.A. van der Meulen, voorzitter
P.W. Pruim, vicevoorzitter
dr. ing. J. Veuger MRE FRICS, lid
mevrouw J.G. Waanders – Kolhoop, voorzitter auditcommissie

Rooster van aftreden
De zittingstermijn van de leden van de raad is vastgelegd in een rooster van aftreden rvc

Beloning
De beloning van de Raad van Commissarissen voldoet aan de Wet normering topinkomens (WNT). Er is een Beloningsbeleid vastgesteld en jaarlijks wordt in het jaarverslag de beloning verantwoord.

Statuten
De statuten zijn in 2018 door de RvC gewijzigd en vastgesteld. De Autoriteit Woningcorporaties (Inspectie Leefomgeving en Transport) heeft vervolgens de gewijzigde statuten goedgekeurd. De statuten voldoen aan de Woningwet en Governancecode.

statuten 2020

Er is een Bestuursreglement opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op de Statuten. Het bestuur is gehouden tot naleving van dit reglement en de Governancecode.
bestuursreglement Patrimonium

Protocol omgangsvormen

Om als klant en medewerkers goed met elkaar om te gaan en agressie te voorkomen, hebben we vastgelegd wat we van onze klanten verwachten aan omgangsregels en wat de klant van ons mag verwachten.
Om over en weer duidelijkheid te scheppen zijn twee protocollen geschreven, te weten Protocol omgangsvormen klant en Protocol omgangsvormen medewerkers. Daarin staat ook beschreven welke maatregelen we treffen als er toch sprake is van agressief gedrag. U treft de protocollen hieronder aan.

protocol omgansvormen klanten
Protocol omgangsvormen medewerkers

Strategisch beleidsplan 2020-2023

Graag laten we u kennis nemen van onze plannen voor de jaren 2020 – 2023: “Volop in beweging“.

Beleidsplan Patrimonium

Klokkenluidersregeling en integriteitscode

Onze organisatie heeft een klokkenluidersregeling waarin is geregeld hoe onze medewerkers (vermoedens van) misstanden binnen Patrimonium kunnen melden.
klokkenluidersregeling
Patrimonium heeft een publieke functie en wil integer zijn; in de integriteitscode hebben we vastgelegd hoe we willen handelen. Een integriteitscode is een gedragscode waarin normen en regels staan wat medewerkers wel en niet mogen doen. Het biedt houvast en geeft duidelijkheid over hoe er met bepaalde situaties wordt omgegaan.
integriteitscode

Jaarverslag Patrimonium 2019

Benieuwd wat Patrimonium heeft gedaan in 2019? Lees dan ons jaarverslag.

Jaarverslag Patrimonium 2019 
Factsheet jaarverslag Patrimonium 2019

Identiteit

Wilt u meer weten over hoe we onze christelijke identiteit vormgeven? Leest u dan ons identiteitsstatuut en de kaders.

Identiteitsstatuut
kaders identiteit

Visitatie

In de Woningwet is vastgelegd dat iedere woningcorporatie zich eens in de vier jaren moet laten beoordelen op haar doen en laten door een onafhankelijke, deskundige commissie. In een visitatie worden de maatschappelijke prestaties van de corporatie beoordeeld op meerdere aandachtsgebieden. Patrimonium heeft zich in 2018 laten visiteren door Ecorys over onze maatschappelijke prestaties in de periode 2014 tot en met 2017. Het eindoordeel is dat Patrimonium op alle prestatievelden ruim voldoende scoort. We zijn blij met de scores en zullen de aangedragen verbeterpunten ter harte nemen. We nodigen u uit kennis te nemen van de rapportage en van de reactie van de organisatie op de uitkomsten van de visitatie.

Rapportage maatschappelijke visitatie Patrimonium Groningen

Reactie visitatie 2018

Prestatieafspraken 2015 t/m 2020

Wethouder Roeland van der Schaaf en de directeuren van de woningcorporaties Patrimonium, Lefier, Wierden en Borgen (voorheen Steelande Wonen),  De Huismeesters en Nijestee hebben in ‘Groningen blijft in beweging’ de prestatieafspraken vastgelegd voor de periode 2015-2020.

Prestatieafspraken 2021

Belangrijke gezamenlijk doel is het bouwen van meer koop- en huurwoningen. Ook willen de ondertekenaars nieuwe en bestaande woningen verduurzamen. Bovendien spreken ze af asielzoekers met een verblijfsvergunning sneller een woning aan te bieden zonder ‘gewone’ woningzoekenden te benadelen.

Jubileumboek

Christelijke woningstichting Patrimonium bestond in 2014 honderd jaar. Voor Patrimonium was dat reden om deze honderd jaar in boekvorm vast te leggen. Het jubileumboek ‘100 jaar thuis’ is geschreven door Beno Hofman en Kirsten Otten, en geeft een compleet overzicht van de geschiedenis van alle woningen en wooncomplexen van de corporatie. Het boek gaat ook over mensen want juist mensen vormen voor Patrimonium de kern.  Er is aandacht voor de medewerkers en huurders door middel van kleine portretten. Voor de huurders werd daarbij gekozen voor bewoners van huisnummer 100.
Het boek telt 160 bladzijden en 250 (lucht)foto’s en is uitgegeven door In Boekvorm uitgevers B.V.
ISBN 978-90-77548-99-8