Onze visie en missie

Missie

We bieden, vanuit onze christelijke identiteit, passend onderdak aan eenieder die daartoe zelf niet in staat is, met – voor hen – betaalbare woningen, afgestemd op de wensen van onze klanten, van goede kwaliteit nu en in de toekomst.

Visie

Patrimonium wil als woningstichting vanuit haar eigen visie op ‘goed wonen’ een betrouwbare en efficiënte verhuurder zijn van kwalitatief goede en betaalbare woningen aan mensen die financieel niet in staat zijn om zelf in deze primaire levensbehoefte te voorzien. Groei van het bezit is geen doel op zich maar een middel tot bedienen in woonbehoefte.

Patrimonium heeft een identiteit
Patrimonium is een christelijke organisatie; vanuit haar identiteitsstatuut verwacht ze dat al haar medewerkers de christelijke normen en waarden onderschrijven. Vanuit die identiteit streeft ze naar een goed rentmeesterschap waarbij ze haar eigen verantwoording neemt met betrekking tot investeren.

Patrimonium als efficiënte en effectieve werkgever
Patrimonium streeft ernaar de organisatie klein te houden en het werk efficiënt en effectief uit te voeren. Investeren in de ontwikkeling van personeel en middelen draagt bij aan een positief werkklimaat. Goed uitgevoerde functioneringsgesprekken zijn daarvoor noodzakelijk. Van alle medewerkers mag flexibiliteit gevraagd worden in het belang van de organisatie.

Patrimonium als betrouwbare partner
Patrimonium wil een betrouwbare partner zijn voor alle stakeholders. Integriteit van bestuur, medewerkers en leden van de raad van commissarissen staan voorop.
Een man een man, een woord een woord

Patrimonium levert een kwalitatief goed product
Patrimonium streeft naar woningen van voldoende technische kwaliteit en woonkwaliteit.

Patrimonium staat voor leefbaarheid
Patrimonium streeft naar leefbare buurten waar mensen wonen, werken en studeren. Ze faciliteert huurdersverenigingen om de onderlinge verbinding te versterken.

Patrimonium streeft naar duurzaamheid
Patrimonium wil zuinig omgaan met natuurlijke bronnen. Woningen worden daarom voorzien van duurzame middelen die weinig onderhoud vergen. Indien de exploitatie van de woning het toelaat zal energieneutraal het streven zijn (duurzaamheidsvisie).