Prestatieafspraken 2023 ondertekend

Extra aandacht voor energiearmoede, verduurzaming en nieuwbouw.

Jaarlijks worden met de corporaties, de huurdersorganisaties en de gemeente prestatieafspraken gemaakt. Deze afspraken gaan over voldoende, betaalbare en duurzame huurwoningen voor onze inwoners. Ongeveer 1 op de 3 inwoners van onze gemeente woont in een huurwoning. Samen werken we aan leefbare wijken waar een plek is voor iedereen. Dit jaar besteden we aandacht aan meer nieuwbouw, het voorkomen van financiële problemen bij huurders, wonen en zorg en verduurzaming van de huurwoningen.

Naast beschikbaarheid van het aantal huurwoningen met een minimale groei van 200 woningen per jaar is er aandacht voor betaalbaarheid. De jaarlijkse huurverhoging is niet meer inflatievolgend, maar volgens landelijke afspraken hanteren de corporaties een maximale huurstijging die gelijk is aan de CAO loonontwikkeling van het voorgaande jaar minus 0,5%. Huurders in woningen met energielabel E,F,G krijgen bij de meeste corporaties geen huurverhoging.

We spannen ons gezamenlijk in om te voorkomen dat huurders in de financiële problemen komen. Het gaat hierbij om preventie, vroegsignalering en schuldhulpverlening. Een persoonlijke benadering is daarbij het uitgangspunt. Corporaties streven naar 0 financiële huisuitzettingen in 2023, onder voorwaarde dat huurders hulp accepteren.

Ook is er aandacht voor duurzaamheid. We willen toewerken naar CO-2 neutrale woningen. Dit doen we door te verduurzamen, sloop en vervangende bijna energie-neutrale nieuwbouw, het aansluiten van woningen op warmtenetten en het plaatsen van zonnepanelen. Betaalbaarheid voor huurders is hierin leidend. Op dit moment heeft bijna de helft van de corporatieswoningen energielabel A of beter en dit aantal stijgt door. Verder zetten we in deze tijd, waarin energiearmoede een steeds belangrijker thema wordt, volop in op het ondersteunen van huurders. Dit gebeurt met energiecoaches, buurtgerichte acties en het verstrekken van kleine energiebesparende maatregelen. Hierbij is klimaatadaptatie is een nieuw onderdeel in de prestatieafspraken. Er zijn afspraken opgenomen over klimaat adaptief bouwen, vergroenen van tuinen, communicatie met huurders en het tegengaan van hittestress.

De prestatieafspraken zijn op 6 december ondertekend door de woningcorporaties Nijestee, Lefier, De Huismeesters, Patrimonium, Wierden en Borgen, Woonborg, Woonzorg Nederland en SSH, de huurdersorganisaties en de gemeente Groningen.

De prestatieafspraken zijn hier te lezen en via de meest recente B&W besluiten: B&W besluiten | Gemeente Groningen


Vorige berichten