Wijkvernieuwing in Selwerd, Beijum, Indische Buurt/De Hoogte en de Wijert

Vijf woningcorporaties en de gemeente presenteren hun visie en aanpak over hoe ze de leefbaarheid in wijken willen verbeteren. Nijestee, De Huismeesters, Lefier, Patrimonium en Wierden en Borgen willen met de gemeente en bewoners werken aan gemengde wijken waarin plaats is voor iedereen. Door te investeren in goede, duurzame woningen in diverse segmenten en door de woonomgeving op te knappen, komen er nieuwe kansen voor ontmoeting, gesprek en toegang tot woningen, werk en onderwijs. De eerste vier wijken waarvoor de plannen klaar liggen zijn Selwerd, Beijum, Indische Buurt/De Hoogte en De Wijert. De plannen zijn de basis voor het verdere gesprek met bewoners in de wijken.

Wethouder Stadsontwikkeling, Roeland van der Schaaf: ‘Deze vier wijkvernieuwingsplannen zijn het resultaat van een intensieve en goede samenwerking. Gemeente en corporaties slaan de handen ineen om grootschalig te investeren in de wijken. Wij delen de visie dat leefbaarheid verder gaat dan het bouwen en vernieuwen van woningen. De sociale problemen waar kansarme groepen mee kampen, pakken we aan door de wijken te vernieuwen.’

In de eerste vier plannen voor wijkvernieuwing is de visie op de ongedeelde stad het vertrekpunt. In elk plan staat vervolgens per wijk welke projecten gaan bijdragen aan onder meer goed en duurzaam wonen, aan energiebesparing, aan de aanpak van armoede, aan groen en buitenzijn, aan een veilige buurt, aan gelukkig en gezond wonen, aan positief opgroeien en aan bewonersparticipatie. De wijkvernieuwingsplanen zijn de basis voor het verdere gesprek met bewoners in de wijken.

SELWERD

In Selwerd komt er een wijkenergieplan met ruimte voor de goede ideeën van bewoners. Een greep uit de projectenlijst: armoede aanpakken in combinatie met werk en inkomen, stratenaanpak en de wijkwerkmakelaar. Lefier ontwikkelt de Duindoornflat naar 314 semi-zelfstandige appartementen met horeca, gerund door Selwerders. Patrimonium bouwt met De Beukenhorst 60 seniorenappartementen. De Huismeesters verduurzaamt 69 portiekwoningen in de Kornoelje- en Vlierstraat en is bezig met de planvorming voor 95 eengezinswoningen. Het centrumgebied en de Mispellaan gaan in samenhang met de ontwikkeling sloop en nieuwbouw van Nijestee.

BEIJUM

In Beijum werken meerdere partijen samen aan een vernieuwde aanpak van armoede. Corporaties, WIJ en gemeente gaan verder met de heerdenaanpak. De bewonersparticipatie wordt versterkt en uitgebreid. Ook wordt er gewerkt aan positief opgroeien. De pleinen Oost en West staan in het plan om om te vormen tot bruisende en goed functionerende pleinen met gebruik van de rijke diversiteit aan culturen in de wijk.

INDISCHE BUURT/DE HOOGTE

Voor de Indische Buurt/De Hoogte is de ambitie om er een wijk van te maken waar kinderen gezond opgroeien, waar armoede aangepakt wordt, waar je kan bewegen en waar buurtbewoners elkaar kennen. De Bedumerweg is een barrière tussen de Korrewegwijk en De Hoogte. Herontwerp kan kansen bieden voor meer groen, sport en recreatie. Het Noorderstation mag met de koppen Bedumerweg en Korreweg de groene entree van de wijk worden. De opening van het Fitnesspark Molukkenplantsoen op 20 september past hier goed in. Het is een fitnesspark voor alle bewoners van de wijk.

DE WIJERT

In De Wijert sluit de wijkvernieuwing aan bij de Wijkdeal. Vanuit de Wijkdeal kozen bewoners al hun belangrijkste projecten. Bewoners, corporties, gemeente, WIJ en andere betrokkenen in de wijk gaan samenwerken om sociale problemen en armoede aan te pakken en om de sociale cohesie te versterken.

Zo komt er onder andere een brugfunctionaris voor leerondersteuning, om kansen voor kinderen wijkbreed te vergroten, wordt groen beter toegankelijk gemaakt voor gezamenlijke activiteiten en komt er een wijkenergieplan. De Huismeesters gaat haar woningbezit ingrijpend aanpakken. Het gaat om een combinatie van sloop, nieuwbouw en verkoop, waardoor een buurt ontstaat met diverse type woningen.

Foto persconferentie - Wethouder Roeland van der Schaaf

Wethouder Roeland van der Schaaf aan het woord(foto Sietse Veenstra).


Vorige berichten